Nabídka kurzů

Naše škola nabízí i kurzy pro veřejnost. Konkrétně se jedná o rekvalifikační kurz „Kurz pro výkon obecných zemědělských činností“, který je předpokladem pro získání státních příspěvků a dotací v zemědělství pro žadatele, kteří neabsolvovali požadované zemědělské vzdělání.

Druhým nabízeným kurzem je kurz Základy v oboru chlazení – chladící a klimatizační technika. Tento kurz nabízí komplexní vzdělání pro práci s chladící a klimatizační technikou

Posledním nabízeným kurzem je Inseminační kurz. Ten pořádáme každý rok a je potřebný pro možnost inseminace vlastních plemenic.

Více informace o našich kurzech naleznete níže na stránce.

Akreditovaný rekvalifikační vzdělávací program „Kurz pro výkon obecných zemědělských činností“ umožní účastníkům získání základních zemědělských vědomostí a dovedností potřebných pro kvalifikovaný výkon obecných zemědělských činností.

Proč se přihlásit do kurzu?

Úspěšné absolvování vzdělávacího kurzu je předpokladem k získání státních příspěvků a dotací v zemědělství pro žadatele, kteří neabsolvovali požadované zemědělské vzdělání v soustavě středních, vyšších odborných škol a vysokých škol.

Termín konání

Listopad – březen, přesný termín bude doplněn

Zájemci vyplňte níže uvedený formulář a pošlete ho na adresu školy.

Formulář přihlášky kurzu

Rozsah kurzu

Celý rekvalifikační program – celkem 300 hodin.

Obsah kurzu

Podle akreditovaného rekvalifikačního programu Ministerstva zemědělství č. j. 35271/2010-13090 ze dne 14. 12. 2010

 • pěstování zemědělských plodin
  • chov hospodářských zvířat
  • zemědělská technika a technologické linky
  • ekonomika podnikání
  • zásady práce s informační a komunikační technikou
  • základy zemědělského práva a zemědělské politiky
  • základy bezpečnosti a hygieny práce
  • ekologické hospodaření, tvorba a ochrana krajiny
  • zpracování projektu
  • praxe

Ukončení kurzu

 • teoretická zkouška
  • obhajoba absolventského projekt

Cena kurzu

Bude doplněno
V minulých letech byla záloha 10 000 Kč, splatná nejpozději týden před zahájením kurzu. Poté byl stanoven přesný doplatek dle počtu účastníků kurzu.

Vedoucí kurzu

Ing. Milena Kracíková,

email: kracikova@szeskostelec.cz,

mobil: 724 064 025

Program je určen jednak pro zájemce z řad veřejnosti pro získání specifických dovedností a znalostí v oblasti chladírenství, klimatizace a tepelných čerpadel. Základním předpokladem je minimálně střední vzdělání s výučním listem.

Proč se přihlásit do kurzu?

Absolvent získá znalosti širšího zaměření v oboru opravy a údržby klimatizačních zařízení, chladících agregátů a tepelných čerpadel. Odborná příprava je orientovaná na domácí chladničky a mrazničky, klimatizace pro domácnosti a kanceláře a klimatizace pro automobily, distribuční chladicí zařízení a tepelná čerpadla. Charakteristickým rysem absolventa je schopnost samostatné práce v pracovních pozicích opravy a údržby moderních chladících a klimatizačních zařízení.

Modulová příprava zajistí absolventům specializaci odpovídající požadavkům na odbornou zdatnost vyžadovanou platnými normami a směrnicemi v daném oboru.

Termín konání

Další kurz začíná 5. ledna 2018, nejdříve však při naplnění kurz minimálně 6 účastníky.

Zájemci vyplňte níže uvedený formulář a pošlete ho na adresu školy.

Formulář přihlášky kurzu

Rozsah kurzu

M0 (povinný modul) má 70 hodin, moduly M1, M2 a M3 mají po 30 hodinách.
Celkem 160 hodin.

Obsah kurzu

Ukončení kurzu

Započtení úspěšně absolvovaných modulů

Cena kurzu

Celková cena, včetně všech modulů, je 10 890 Kč (9000 bez DPH)

Kontaktní osoba

Ing. Petrláková Iva

petrlakova@szeskostelec.cz

Kurz je určen pro absolventy SŠ ukončených maturitní zkouškou – dokládá se maturitním vysvědčením.  Inseminační kurz probíhá dle zákona č. 154/2000 Sb. (plemenářský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 370/2006 Sb. o odborných kurzech k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat.

Proč se přihlásit do kurzu?

Protože vlastní plemenice může inseminovat pouze chovatel, který úspěšně absolvuje odborný kurz.

Termín konání

Kurz je pořádán jedenkrát v průběhu druhého pololetí školního roku.

Rozsah kurzu

Obsah kurzu se skládá z teoretické části (12/16 hodin studia) a praktické části (20/24 hodin praktického výcviku).

Obsah kurzu

Kurz se skládá ze dvou stupňů. První stupeň je zaměřen na inseminaci, druhý na vpravování embryí. Absolvování druhého stupně je podmíněno úspěšným ukončením stupně prvního. Každý stupeň je ukončen odbornou zkouškou.

Škola pořádá 1. stupeň kurzu.

Ukončení kurzu

Kurz je zakončen odbornou zkouškou. Zkouška se skládá z části teoretické (písemný test + ústní zkouška) a části praktické. Úspěšný absolvent obdrží od vzdělávacího zařízení osvědčení.

Kontaktní osoba

Pro více informací nám napište email nebo zavolejte.

Jednodenní kurz pro držitele osvědčení (s končící platností) o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění s ohledem na kompetence rezortu zdravotnictví a rezortu zemědělství.

Termín konání

Uskutečnění kurzu je závislé od dostatečného počtu účastníků. Termín kurzu bude upřesněn podle počtu přihlášených účastníků. Pro více informací napište na hladik@szeskostelec.cz

Zájemci vyplňte níže uvedený formulář a pošlete ho na adresu školy.

Formulář přihlášky kurzu

Rozsah kurzu

Celkový rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin, z toho v kompetenci rezortu zdravotnictví jsou 3 hodiny a v kompetenci rezortu zemědělství 5 hodin.

Obsah kurzu

 • Obsahová náplň kurzu v kompetenci rezortu zdravotnictví
  • Varovné symboly a značky uváděné na obalech přípravků na ochranu rostlin (dále jen
   „přípravky“) z hlediska ochrany zdraví lidí
  • předpisy upravující ochranu zdraví při zacházení s přípravky
  • toxicita přípravků, rizika poškození zdraví, cesty vstupu do organismu
  • zdravotní dozor, zásady první předlékařské pomoci
  • osobní ochranné pracovní prostředky a jejich použití
 • Obsahová náplň kurzu v kompetenci rezortu zemědělství
  • Charakteristika hlavních skupin přípravků, způsob účinku, formulační úpravy;
  • etiketa, bezpečnostní list
  • předpisy upravující registraci, prodej a použití přípravků
  • předpisy a praktická opatření k ochraně včel, zvěře, ryb a vodních organismů
  • předpisy a obecné zásady ochrany vodních zdrojů
  • požadavky na přípravu postřikové kapaliny a použití techniky na ochranu rostlin
  • požadavky na balení přípravků, druhy obalů a nakládání s použitými obaly
  • požadavky na skladování přípravků
  • znehodnocování pesticidních odpadů, předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady

Lektoři

 • Ing. Jiří Kalabus
  • Absolvent Vysoké školy zemědělské v Praze
  • Školitel obsahové náplně kurzu v kompetenci rezortu zemědělství.
 • Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
  • MUDr. Hana Strnadová Územní pracoviště Trutnov, Odbor hygieny práce
  • MUDr. Michal Houšťek Územní pracoviště Náchod, Oddělení hygieny práce
  • Školitelé obsahové náplně kurzu v kompetenci rezortu zdravotnictví

Cena kurzu

Předpokládaná cena kurzu je cca 600 Kč na osobu. V ceně jsou zahrnuty náklady na odměnu lektorů, pronájem sálu a oběd.

Kontaktní osoba

Ing. Jaroslav Hladík

hladik@szeskostelec.cz