Provoz školy od 27. 2. 2021

František Adamec Aktuality

 1. Výuka ve škole probíhá distančním způsobem.
  a) Distanční výuka je pro všechny žáky školy povinná.
  b) Primárním komunikačním kanálem pro sdílení materiálů a zdrojů a zadávání úkolů v distančním vzdělávání je aplikace Google Classroom.
  c) Povinnou součástí distančního vzdělávání je vzdělávání prostřednictvím aplikace Google Meet:
 • Vyučující plánují meet hodiny v classroomu svých předmětů přednostně dle aktuálně platného rozvrhu. Termín a čas zároveň zadávají do google meet kalendáře jednotlivých tříd.
 • Žáci po vstupu do meet hodiny vypnou mikrofon.
 • Na vyzvání učitele je žák povinen zapnout mikrofon i kameru.
 • Termíny odevzdávání úkolů a testů jsou závazné. Nedodržení termínu může být hodnoceno nedostatečně.
 • Při omlouvání nepřítomnosti na meet hodině se postupuje v souladu s pravidly omlouvání absence dle školního řádu školy.
 1. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník).
  Ředitelka školy stanovuje v souladu s opatřeními proti šíření nákazy virem SARS CoV-19 platnými pro střední školy podmínky individuálních konzultací žáků ve škole takto:
 • O konzultaci může požádat žák školy, jehož výsledky vzdělávání v distanční výuce nejsou dostatečné.
 • O konzultaci žádá žák nebo jeho zákonný zástupce konkrétního vyučujícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Kontaktní telefony jsou k dispozici v Bakaláři na nástěnkách jednotlivých tříd.
 • Vyučující s žákem nebo zákonným zástupcem dohodne termín a čas individuální konzultace.
 • Individuální konzultaci vyučující zapíše do kalendáře rozvrh meet.
 • Konzultace proběhne v maximálním počtu jeden žák a jeden vyučující. Oba účastníci konzultace jsou povinni použít ochranné pomůcky k zakrytí úst a nosu, ani jeden z účastníků nesmí vykazovat příznaky respiračního onemocnění a nesmí být v karanténě. 
 1. Je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek. Pro cesty na zkoušky, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat platí výjimka.  Všem žákům, kterých se zkoušky týkají, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021 a které bude žákům rozesláno elektronicky v pondělí 1. března 2021.
 2. Je zakázána sportovní činnost při vzdělávání.
 3. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), po celou dobu pobytu ve škole a na všech ostatních přístupných místech ve škole.
 4. Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
 5. Domov mládeže neposkytuje ubytování.
 6. Školní jídelna je v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
 7. Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
  a) rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
  b) maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
  c)ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
  d) udržovat maximální možný rozestup mezi strávníky,
  e) ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.
 1. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd, který mohou odebrat výdejním okénkem.
 2. Žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit respirátory, s výjimkou doby konzumace stravy.

V Kostelci nad Orlicí 27. 2. 2021

Mgr. Yvona Bůžková v.r.