Přijímací řízení

Upozornění k přijímacím zkouškám
Přihlášku je potřeba podat nejpozději do 1.3.2018 poštou doporučeně na adresu školy nebo osobně na sekretariát naší školy.
Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných
žáků
Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Agropodnikání 4 Maturita 60
Zemědělec
Farmář
3 Závěrečná zkouška 24
Mechanik pro chladící a klimatizační techniku 4 Maturita 30
Elektromechanik pro chladící a klimatizační techniku 3 Závěrečná zkouška 24
 
 • Přijímací řízení na naši školu má dvě podoby. Pro maturitní obory se jedná o jednotnou přijímací zkoušku. Na učební obory se přijímací zkoušky neskládají, ale určuje se pořadí uchazečů podle průměrného prospěchu z předposledního ročníku a prvního pololetí posledního ročníku. Kompletní informace můžeš najít dole na stránce.

 

Průběh přijímacího řízení

 

 • Podání přihlášky

  Přihlášku na střední školu můžeš podat kdykoliv, ale nejpozději do 1. 3. 2018. Pokud už víš, že se chceš přihlásit na naši školu, nejlepší možností je podat přihlášku hned teď, ať nepropásneš termín!

 • Přijímací řízení

  Pokud se hlásíš na maturitní obor, musíš dělat jednotnou přijímací zkoušku. Ta se koná ve dvou termínech – 12. dubna 2018 nebo 16. dubna 2018. Pokud se hlásíš na učební obor, přijímací zkouška se tě netýká.

 • Podání zápisového lístku

  Pokud se úspěšně dostaneš na naši školu – gratulujeme! Musíš ale nejpozději do 10 pracovních dnů od vyhlášení rozhodnutí doručit na sekretariát školy zápisový lístek. Ten můžeš doručit buď osobně nebo poštou.

 
 

Z čeho budou přijímací zkoušky pro maturitní obory?


Český jazyk a literatura

 • Uzavřené i otevřené úlohy
 • Hodnotí se i odpovědi celou větou
 • Bude vyhrazeno 60 minut čistého času

 • Matematika a její aplikace

 • Uzavřené i otevřené otázky
 • Hodnotí se i postup řešení
 • Bude vyhrazeno 60 minut čistého času

 • Další informace

 • U testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu

 • Potřebuješ více informací?


  Přihláška se v 1. kole podává do 1. 3. 2018 na adresu školy. Na přihlášku se uvádí 2 školy vašeho výběru. Součástí přihlášky je závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku (pro osmileté studium to je čtvrtá třída, pro čtyřleté studium to je třída osmá) a vysvědčení z prvního pololetí (pro osmileté studium je to první pololetí páté třídy, pro čtyřleté studium to je první pololetí třídy deváté) posledního ročníku studia ZŠ (nebo jejich ověřené kopie). V rubrice „cizí jazyk“ uvést zkratku jazyka, kterému se žák učil na ZŠ jako první a druhý cizí jazyk (AJ, NJ).

  Potvrzení lékaře není nutné u zdravých dětí. Pouze u těch dětí, které mají změněnou pracovní schopnost nebo jejichž  zdravotní stav by vyžadoval úlevy v TV nebo úplné osvobození od TV v případě zdravotního či jiného handicapu je třeba doručit v dostatečném předstihu (nejpozději spolu s přihláškou). Společně s tímto je potřeba doručit také vyjádření školského poradenského zařízení (např. pedagogicko-psychologické poradny), které musí být vydáno v aktuálním školním roce.

  K přihlášce přiložit informaci o úspěšném řešení pouze předmětových soutěží a olympiád vyhlášených MŠMT v aktuálním a předcházejícím školním roce – umístění od  okresního kola výše je nutné doložit (např. kopií diplomu nebo výsledkové listiny) – tyto soutěže se promítají do celkového počtu bodů při přijímání uchazečů do studia.

  PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 
  maturitní obor 41-41-M/01

  Maximální počet přijímaných žáků je 60

  V přijímacím řízení v oboru Agropodnikání je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky

  Základní principy jednotné zkoušky
  • Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.
  • Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy.
  • V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž pro rozhodnutí o přijetí se využije lepší výsledek.
  • Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace.
  • Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

  Další informace včetně didaktických testů k procvičení naleznete na www.cermat.cz

  Kritéria přijímacího řízení

  O přijetí ke studiu rozhoduje celkový počet získaných bodů.
  Minimální počet bodů pro přijetí ke vzdělávání je 60
  Kritéria pro zisk bodů:

  A. Prospěch na ZŠ a účast v soutěžích – 40% přijímacího řízení

  1. Maximální počet bodů za prospěch je 90
  2. Body jsou přiděleny podle průměrného prospěchu vypočítaného z pěti profilových předmětů (český jazyk, cizí jazyk, přírodopis, chemie a matematika) za předposlední ročník a 1. pololetí posledního ročníku. Průměr se vypočítává za každé pololetí zvlášť a ze získaných průměrů se určí průměr celkový, který se převede na bodové hodnocení od maxima 90 bodů v sestupné řadě podle tabulky
  3. Za účast s umístěním do 3. místa včetně v okresním nebo vyšším kole olympiády z profilového předmětu budou k bodům za prospěch připočteny 2 body za předmět, uchazeč může za toto kritérium získat maximálně 10 bodů.
  4. Od bodového hodnocení za prospěch dle odstavce 2) bude za snížený stupeň klasifikace z chování odečtena hodnota známky z chování 2 body za dvojku z chování a 3 body za trojku z chování za každé hodnocené pololetí.
  5. Není-li žák v některém z profilových předmětů hodnocen, nelze hodnocení do průměru započítat a za každé chybějící hodnocení z předmětu budou od bodového hodnocení za prospěch dle odstavce 2) odečteny dva body. 

  B. Přijímací zkoušky – 60% přijímacího řízení

  Lepší počet bodů za test z matematiky a test z českého jazyka bude sečten a součet vynásoben koeficientem 1,5.

  Vyhodnocení přijímacího řízení
  1. Celkové pořadí uchazečů bude vytvořeno na základě součtu získaných bodů za část A. a část B.
  2. Při rovnosti bodů se přihlíží k dokladům o prokázání zájmu o zvolený obor (např. úspěchy v oblasti kynologie, členství v organizacích zabývajících se ochranou přírody apod.)
  3. Jinak rozhoduje:
   1. Lepší průměrné hodnocení za předmět Přírodopis – při rovnosti bodů platí ad. 2
   2. Lepší průměrné hodnocení za předmět Český jazyk -při rovnosti bodů platí ad. 3
   3. Lepší průměrné hodnocení za předmět cizí jazyk – při rovnosti bodů platí ad. 4
   4. Lepší průměrné hodnocení za předmět Chemie – při rovnosti bodů platí ad. 5
   5. Lepší průměrné hodnocení za předmět Matematika
  4. Minimální bodová hranice pro přijetí ke vzdělávání je 60 bodů
  5. Centrum zpřístupní lepší hodnocení uchazeče příslušné střední škole v poledne 27. dubna 2018.
  6. Hodnocení bude ukončeno nejdéle do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.
  7. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn ve vývěsce před hlavní budovou školy a na webových stránkách školy nejdříve dne 27. 4. 2018 v odpoledních hodinách. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí odesláno nejdéle dne 30. 5. 2018.
  Zápisové lístky

  je možné odevzdávat osobně na sekretariátu školy nejdříve v den zveřejnění informace o přijetí uchazeče ke vzdělávání nebo poslat poštou do 10 pracovních dní od zveřejnění informace o přijetí uchazeče ke vzdělávání.

  Termín podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. 3. 2018           

  Způsob podávání přihlášek:                                                              adresa školy:    SŠZE a SOU CHKT

  • poštou doporučeně na adresu školy                                                                 Komenského 873
  • osobně na sekretariát školy                                                                                517 41 Kostelec nad Orlicí
  Termíny konání přijímacích zkoušek 1. kola

  1. termín: 12. 4. 2018             2. termín: 16. 4. 2018

  Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky v prvním nebo druhém termínu, se může do tří dnů od termínu pro konání zkoušky omluvit řediteli školy, ve které měl jednotnou zkoušku konat. Bude-li omluva ředitelem školy uznána, žák bude zkoušku konat v termínu náhradním.

  1. náhradní termín: 10. 5. 2018 2. náhradní termín 11. 5. 2018

   

  Náležitosti přihlášky ke vzdělávání

  strana 1:

  • Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách název a adresu škol a kód a název oborů vzdělání v tomtéž pořadí!

  strana 2:

  • výpis hodnocení chování a prospěchu za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ potvrzený základní školou otiskem razítka a podpisem ředitele školy nebo jím pověřeného zaměstnance může být nahrazeno přiložením ověřených kopií vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ,
  • Vyplněné přihlášky uchazeč a zákonný zástupce podepíší a odešlou školám uvedeným v přihlášce.

  Součásti přihlášky ke vzdělávání (dále jen „přihláška“) jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:

  • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání podle § 51 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 82/2015 Sb., pokud je podle nařízení vlády č. 211/2010 o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání, viz informace pod čarou,
  • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
  • osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.

  K přihlášce je možné přiložit:

  • Doklady o výsledcích v odborných soutěžích a olympiádách
  • Doklady o dosaženém dalším vzdělání
  • Potvrzení o zájmu uchazeče o zvolený obor od zájmových organizací, podniků, firem apod.

   

  Zdravotní omezení dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

  pro uchazeče o studium maturitního oboru Agropodnikání

  1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
  2. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
  3. Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
  4. Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest.
  5. Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru  vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
  1. 1. 2018

  Mgr. Yvona Bůžková v.r.

  ředitelka školy

  PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 
  maturitní obor 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

  ŠVP: Mechanik elektrotechnik pro chladicí a klimatizační techniku a tepelná čerpadla
  Maximální počet přijímaných žáků je 30

  V přijímacím řízení v oboru Agropodnikání je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky

  Základní principy jednotné zkoušky
  1. Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.
  2. Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy.
  3. V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž pro rozhodnutí o přijetí se využije lepší výsledek.
  4. Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace.
  5. Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

  Další informace včetně didaktických testů k procvičení naleznete na www.cermat.cz

  Kritéria přijímacího řízení

  O přijetí ke studiu rozhoduje celkový počet získaných bodů.

  Minimální počet bodů pro přijetí ke vzdělávání je 60

  Kritéria pro zisk bodů:

  1. Prospěch na ZŠ – 40% přijímacího řízení
  • Maximální počet bodů za prospěch je 90
  • Body jsou přiděleny podle průměrného prospěchu vypočítaného z pěti profilových předmětů (český jazyk, cizí jazyk, fyzika a matematika) za předposlední ročník a 1. pololetí posledního ročníku. Průměr se vypočítává za každé pololetí zvlášť a ze získaných průměrů se určí průměr celkový, který se převede na bodové hodnocení od maxima 90 bodů v sestupné řadě podle tabulky
  • Za účast s umístěním do 3. místa včetně v okresním nebo vyšším kole olympiády z profilového předmětu budou k bodům za prospěch připočteny 2 body za předmět, uchazeč může za toto kritérium získat maximálně 10 bodů.
  • Od bodového hodnocení za prospěch dle odstavce 2) bude za snížený stupeň klasifikace z chování odečtena hodnota známky z chování o 2 body za dvojku z chování a o 3 body za trojku z chování za každé hodnocené pololetí
  • Není-li žák v některém z profilových předmětů hodnocen, nelze hodnocení do průměru započítat a za každé chybějící hodnocení z předmětu budou od bodového hodnocení za prospěch dle odstavce 2) odečteny dva body. 
  1. Přijímací zkoušky – 60% přijímacího řízení

  Lepší počet bodů za test z matematiky a test z českého jazyka bude sečten a součet vynásoben koeficientem 1,5.

  Vyhodnocení přijímacího řízení
  1. Celkové pořadí uchazečů bude vytvořeno na základě součtu získaných bodů za část A. a část B.
  2. Při rovnosti bodů se přihlíží k dokladům o prokázání zájmu o zvolený obor (např. úspěchy v oblasti elektrotechniky, členství v organizacích zabývajících technickými činnostmi, modelářstvím apod.)
  3. Jinak rozhoduje:
   1. Lepší průměrné hodnocení za předmět český jazyk – při rovnosti bodů platí ad. 2
   2. Lepší průměrné hodnocení za předmět cizí jazyk – při rovnosti bodů platí ad. 3
   3. Lepší průměrné hodnocení za předmět matematika – při rovnosti bodů platí ad. 4
   4. Lepší průměrné hodnocení za předmět fyzika
  4. Minimální bodová hranice pro přijetí ke vzdělávání je 60 bodů
  5. Centrum zpřístupní lepší hodnocení uchazeče příslušné střední škole v poledne 27. dubna 2018.
  6. Hodnocení bude ukončeno nejdéle do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.
  7. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn ve vývěsce před hlavní budovou školy a na webových stránkách školy nejdříve dne 27. 4. 2018 v odpoledních hodinách. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí odesláno nejdéle dne 30. 5. 2018.
  Zápisové lístky

  je možné odevzdávat osobně na sekretariátu školy nejdříve v den zveřejnění informace o přijetí uchazeče ke vzdělávání nebo poslat poštou do 10 pracovních dní od zveřejnění informace o přijetí uchazeče ke vzdělávání.

  Termín podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. 3. 2018        

  Způsob podávání přihlášek:                                                   adresa školy:       SŠZE a SOU CHKT

  • poštou doporučeně na adresu školy                                                                 Komenského 873
  • osobně na sekretariát školy                                                                              517 41 Kostelec nad Orlicí
  Termíny konání přijímacích zkoušek 1. kola

  1. termín: 12. 4. 2018       2. termín: 16. 4. 2018

  Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky v prvním nebo druhém termínu, se může do tří dnů od termínu pro konání zkoušky omluvit řediteli školy, ve které měl jednotnou zkoušku konat. Bude-li omluva ředitelem školy uznána, žák bude zkoušku konat v termínu náhradním.

  1. náhradní termín: 10. 5. 2018 2. náhradní termín 11. 5. 2018

   

  Náležitosti přihlášky ke vzdělávání

  strana 1:

  • Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách název a adresu škol a kód a název oborů vzdělání v tomtéž pořadí!

  strana 2:

  • výpis hodnocení chování a prospěchu za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ potvrzený základní školou otiskem razítka a podpisem ředitele školy nebo jím pověřeného zaměstnance může být nahrazeno přiložením ověřených kopií vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ,
  • Vyplněné přihlášky uchazeč a zákonný zástupce podepíší a odešlou školám uvedeným v přihlášce.

  Součásti přihlášky ke vzdělávání (dále jen „přihláška“) jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:

  • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání podle § 51 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 82/2015 Sb., pokud je podle nařízení vlády č. 211/2010 o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání, viz informace pod čarou,
  • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
  • osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.

  K přihlášce je možné přiložit:

  • Doklady o výsledcích v odborných soutěžích a olympiádách
  • Doklady o dosaženém dalším vzdělání
  • Potvrzení o zájmu uchazeče o zvolený obor od zájmových organizací, podniků, firem apod.
  Zdravotní omezení dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

  pro uchazeče o studium maturitního oboru Mechanik elektrotechnik

  1. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
  2. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

   

  1. 1. 2018

  Mgr. Yvona Bůžková v.r.

  ředitelka školy

  PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 
  41-51-H/01 Zemědělec – farmář

  Přijímací řízení probíhá bez přijímací zkoušky
  Maximální počet přijímaných žáků je 24

  Kritéria přijímacího řízení

  O přijetí ke studiu rozhoduje celkový počet získaných bodů.
  Minimální počet bodů pro přijetí ke vzdělávání je 35.
  Kritéria pro zisk bodů:
  1. Body za průměrný prospěch z předposledního ročníku a z 1. pololetí posledního ročníku základní školy. Průměr se vypočítává za každé pololetí zvlášť a ze získaných průměrů se určí průměr celkový, který se převede na bodové hodnocení od maxima 150 bodů v sestupné řadě podle tabulky
  2. Za snížený stupeň klasifikace z chování se odečítá 5 bodů za každé pololetí při stupni klasifikace uspokojivé a 10 bodů za každé pololetí při stupni klasifikace neuspokojivé
  3. Není-li žák v některém z profilových předmětů hodnocen, nelze hodnocení do průměru započítat a za každé chybějící hodnocení z předmětu budou od bodového hodnocení za prospěch dle odstavce 2) odečteny dva body. 
  4. Není-li žák hodnocen v průběhu posledních dvou ročníků  z předmětu přírodopis, chemie, český jazyk nebo angličtina, nelze hodnocení do průměru započítat a za každé chybějící hodnocení ze jmenovaných předmětů budou od bodového hodnocení za prospěch dle odstavce 2) odečteny dva body. 
  5. Při rovnosti bodů rozhoduje:
   1. lepší průměrný prospěch za předmět Přírodopis – při rovnosti bodů platí ad. 2
   2. lepší průměrný prospěch za předmět Chemie – při rovnosti bodů platí ad. 3
   3. lepší průměrný prospěch za předmět Český jazyk – při rovnosti bodů platí ad. 4
   4. lepší průměrný prospěch za předmět Cizí jazyk
  6. Minimální počet bodů pro přijetí ke vzdělávání je 35.
  7. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve vývěsce před hlavní budovou školy v Komenského ulici a na webových stránkách školy 23. 4. 2018 a rozhodnutí o nepřijetí budou uchazečům zaslána 23. 4. 2018.
  Zápisové lístky

  je možné odevzdávat osobně na sekretariátu školy nejdříve v den zveřejnění informace o přijetí uchazeče ke vzdělávání, nebo poslat poštou do 10 pracovních dní od zveřejnění informace o přijetí uchazeče ke vzdělávání.

   Termín podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. 3. 2018

  Způsob podávání přihlášek:                                                                    adresa školy:       SŠZE a SOU CHKT

  • poštou doporučeně na adresu školy                                                                          Komenského 873
  • osobně na sekretariát školy                                                                                        517 41 Kostelec nad Orlicí
  Náležitosti přihlášky ke vzdělávání

  strana 1:

  • Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách název a adresu škol a kód a název oborů vzdělání v tomtéž pořadí!

  strana 2:

  • výpis hodnocení chování a prospěchu za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ potvrzený základní školou otiskem razítka a podpisem ředitele školy nebo jím pověřeného zaměstnance může být nahrazeno přiložením ověřených kopií vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ,
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání podle § 51 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 82/2015 Sb., pokud je podle nařízení vlády č. 211/2010 o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání, viz informace pod čarou
  • Vyplněné přihlášky uchazeč a zákonný zástupce podepíší a odešlou školám uvedeným v přihlášce.

  Součásti přihlášky ke vzdělávání (dále jen „přihláška“) jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:

  • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
  • osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.

  K přihlášce je možné přiložit:

  • Doklady o výsledcích v odborných soutěžích a olympiádách
  • Doklady o dosaženém dalším vzdělání
  • Potvrzení o zájmu uchazeče o zvolený obor od zájmových organizací, podniků, firem apod.
  Zdravotní omezení dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

  pro uchazeče o vzdělávání v učebním oboru Zemědělec farmář

  1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
  2. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
  3. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud
   • při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,
   • nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty,
  4. Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud
   • nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí,
   • nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty,
  5. Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest.
  6. Prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
  7. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
  8. Prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
  9. Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

  1. 1. 2018

  Mgr. Yvona Bůžková v.r.

  ředitelka školy

  Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
  26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

  ŠVP: Elektromechanik chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel
  Přijímací řízení probíhá bez přijímací zkoušky
  Maximální počet přijímaných žáků je 24

  Kritéria přijímacího řízení

  O přijetí ke studiu rozhoduje celkový počet získaných bodů.
  Minimální počet bodů pro přijetí ke vzdělávání je 35.
  Kritéria pro zisk bodů:
  1. Body za průměrný prospěch z předposledního ročníku a z 1. pololetí posledního ročníku základní školy. Průměr se vypočítává za každé pololetí zvlášť a ze získaných průměrů se určí průměr celkový, který se převede na bodové hodnocení od maxima 150 bodů v sestupné řadě podle tabulky
  2. Za snížený stupeň klasifikace z chování se odečítá 5 bodů za každé pololetí při stupni klasifikace uspokojivé a 10 bodů za každé pololetí při stupni klasifikace neuspokojivé
  3. Není-li žák hodnocen v průběhu posledních dvou ročníků  z předmětu fyzika, matematika, český jazyk nebo angličtina, nelze hodnocení do průměru započítat a za každé chybějící hodnocení ze jmenovaných předmětů budou od bodového hodnocení za prospěch dle odstavce 2) odečteny dva body. 
  4. Při rovnosti bodů rozhoduje:
   1. lepší průměrný prospěch za předmět fyzika – při rovnosti bodů platí ad. 2
   2. lepší průměrný prospěch za předmět matematika – při rovnosti bodů platí ad. 3
   3. lepší průměrný prospěch za předmět český jazyk – při rovnosti bodů platí ad. 4
   4. lepší průměrný prospěch za předmět angličtina
  5. Minimální počet bodů pro přijetí ke vzdělávání je 35.
  6. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve vývěsce před hlavní budovou školy v Komenského ulici a na webových stránkách školy 23. 4. 2018 a rozhodnutí o nepřijetí budou uchazečům zaslána 23. 4. 2018.
  Zápisové lístky

  je možné odevzdávat osobně na sekretariátu školy nejdříve v den zveřejnění informace o přijetí uchazeče ke vzdělávání, nebo poslat poštou do 10 pracovních dní od zveřejnění informace o přijetí uchazeče ke vzdělávání.

   Termín podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. 3. 2018

  Způsob podávání přihlášek:                                                                       adresa školy:       SŠZE a SOU CHKT

  • poštou doporučeně na adresu školy                                                                              Komenského 873
  • osobně na sekretariát školy                                                                                            517 41 Kostelec nad Orlicí

  Náležitosti přihlášky ke vzdělávání

  strana 1:

  • Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách název a adresu škol a kód a název oborů vzdělání v tomtéž pořadí!

  strana 2:

  • výpis hodnocení chování a prospěchu za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ potvrzený základní školou otiskem razítka a podpisem ředitele školy nebo jím pověřeného zaměstnance může být nahrazeno přiložením ověřených kopií vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ,
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání podle § 51 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 82/2015 Sb., pokud je podle nařízení vlády č. 211/2010 o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání, viz informace pod čarou
  • Vyplněné přihlášky uchazeč a zákonný zástupce podepíší a odešlou školám uvedeným v přihlášce.
   Součásti přihlášky ke vzdělávání (dále jen „přihláška“) jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:
  • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
  • osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.

  K přihlášce je možné přiložit:

  • Doklady o výsledcích v odborných soutěžích a olympiádách
  • Doklady o dosaženém dalším vzdělání
  • Potvrzení o zájmu uchazeče o zvolený obor od zájmových organizací, podniků, firem apod.
  Zdravotní omezení dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

  pro uchazeče o vzdělávání v učebním oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje

  • Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
  • Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
  • Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
  1. 1. 2018

  Mgr. Yvona Bůžková v.r.

  ředitelka školy

  Výsledky přijímacího řízení naleznete na vývěsce školy a nebo v aktualitách a na úřední desce na webu školy.

  Máš dotaz? Napiš nám!


  SŠZE a SOU CHKT
  Kostelec nad Orlicí

  Komenského 873
  Kostelec nad Orlicí 517 41

    +420 494 323 711
    +420 603 803 594
   szes@szeskostelec.cz