Školní metodik prevence

Mgr. Libor EHL

Kontakt: ehl@szeskostelec.cz
Kabinet: kabinet ŽV

Konzultační hodiny:

čtvrtek 14:00 – 15:30 hod.

Školní preventivní strategie školy(PDF)

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Například jde o koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.