GDPR

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, se sídlem Kostelec nad Orlicí Komenského 873, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: IČ: 60884690, jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás informuje o:

 1. Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:
  1.1. na základě plnění právních povinností/legislativy.
  1.2. pro splnění smlouvy mezi školou a subjekty těchto osobních údajů.
  1.3. na základě souhlasu.
  1.4. na základě oprávněného zájmu správce
 2. Kontaktní osobou, pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO), byl pro naši organizaci jmenován: Mgr. Karel Rejent, tel. 608 525 693, email: rejent@ictplus.cz2.1. V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:
  a) účel uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení,
  b) zpracování, vznesení námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů,
  c) dotaz k údajům zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  kontaktujte, prosím, našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou.

  2.2. Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
  2.3. Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  2.4. Dovolujeme si Vás upozornit, že námi poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl. 15 GDPR.
  2.5. Žádost o výčet osobních údajů o Vaší osobě nad rámec č. 15 GDPR, lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti, s úředně ověřeným podpisem, odeslaným na adresu Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, se sídlem Kostelec nad Orlicí Komenského 873, 517 41 Kostelec nad Orlicí, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů anebo osobně, po předchozí domluvě s pověřencem pro ochranu osobních údajů a po prokázání totožnosti platným občanským průkazem. Tuto žádost nelze vyřídit skrze emailovou komunikaci.
  2.6. Dovolujeme Vás si upozornit, že poskytnutí informací nad rámec čl. 15 GDPR, odst. 5, písm. b), bude účtováno dle č. 15, odst. 3, tedy dle aktuálně platného ceníku.

 3. Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních, sportovních, společenských akcí, pořádaných Střední školou zemědělskou a ekologickou a středním odborným učilištěm chladicí a klimatizační techniky, bude pořizován audio-vizuální záznam, který bude určen pro vlastní potřebu organizace a nebude předáván třetí straně či sloužit k marketingovým účelům.
 4. Škola vlastní a využívá na obou dvou svých budovách kamerový systém se záznamem . Účelem jeho provozu je ochrana života a zdraví návštěvníků a zaměstnanců organizace, dále dětí a žáků, kterým organizace poskytuje veřejnou službu v oblasti vzdělávání a zároveň i ochrana proti vandalismu, krádežím, vloupáním a zamezení vstupu nežádoucích osob do jednotlivých částí objektu či pozemku organizace.