Školská rada

Školská rada 2018 – 2021

Volby do školské rady se konaly od 4. do 13.4.2018 (viz. Protokol)

Zvolení členové:

 • Mgr. Pavlína Šifaldová a Pavel Hudousek student 1. P (zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty)
 • Ing. Eva Diblíková a PaedDr. Ladislav Miček (zvoleni pedagogickými pracovníky školy)

Zřizovatel jmenoval s účinností od 22. února 2018 členky školské rady, kterými jsou

 • RSDr. Ing. Otakar Ruml a Ladislav Bílek

Úkoly školské rady vymezuje § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Školská rada:

 • a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • i) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Školská rada je šestičlenná a řídí se ve své činnosti Jednacím řádem. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Funkční období rady je tříleté.

Zápisy:

Zápis č. 1 ze dne 17. 5. 2018
Zápis č. 2 ze dne 18. 10. 2018